amerykański paszport loteria wizowa

Loteria wizowa DV-2025. Jak poprawnie wypełnić wniosek do loterii wizowej USA?

Od 4 października do 7 listopada możesz zgłosić swoją chęć do wzięcia udziału w amerykańskiej loterii wizowej. Jeśli Ci się powiedzie to w maju 2024 roku dowiesz się czy zostałeś zakwalifikowany do dalszego etapu weryfikacji, w efekcie którego możesz otrzymać zezwolenie na pobyt stały, czyli tzw. zieloną kartę.

Departament Stanu USA, który jest organizatorem tej loterii przewidział sporo kryteriów, które należy spełnić, aby móc wziąć udział.

Jak się w tym połapać?
Sprawdź najważniejsze kryteria w naszym artykule albo kliknij poniżej i dowiedz się jak my możemy Ci w tym pomóc.


LOTERIA WIZOWA – WYPEŁNIMY TWÓJ WNIOSEK

W zgłoszeniu należy podać następujące informacje. Uczestnik nie będzie kwalifikować się do otrzymania wizy DV, jeśli wszystkie wymagane informacje nie zostaną dokładnie podane.

1. Nazwisko – nazwisko, imię, drugie imię (dokładnie jak w paszporcie). Osoby, które maja tylko nazwisko lub tylko imię, wpisują je w polu przeznaczonym na nazwisko.

2. Płeć – mężczyzna lub kobieta.

3. Data urodzenia – dzień, miesiąc, rok

4. Miejsce urodzenia.

5. Kraj urodzenia – obecnie używana nazwa kraju, w którym znajduje się miejsce urodzenia uczestnika.

6. Kraj kwalifikujący do wzięcia udziału w DV-2022 – Kraj kwalifikujący do uczestnictwa będzie zazwyczaj krajem urodzenia i nie zależy od obecnego miejsca zamieszkania. Jeśli uczestnik urodził się w kraju, który nie kwalifikuje do wzięcia udziału w DV-2022, prosimy o zapoznanie się z instrukcjami w Często Zadawanych Pytaniach dotyczącymi możliwości przypisania do innego kraju.

7. Numer, kraj wydania i data ważności paszportu pozwalającego na wyjazdy zagraniczne. Informacje paszportowe musi podać wyłącznie główny uczestnik, a nie członkowie jego rodziny. Wymóg podania danych ważnego paszportu nie dotyczy osób należących do wyjątków. Do wyjątków należą bezpaństwowcy, osoby pochodzące z krajów komunistycznych, które nie mogą otrzymać paszportu od władz swojego kraju oraz osoby, które uzyskały na to zgodę Sekretarza Bezpieczeństwa Krajowego USA i Sekretarza Stanu USA. Jeśli nie zostaną podane ważne informacje paszportowe, nie będą się Państwo kwalifikować do uzyskania wizy DV. Więcej informacji na ten temat znajduje się w pytaniu 12 w Często Zadawanych Pytaniach.

8. Zdjęcia – aktualne (zrobione w ciągu ostatnich sześciu miesięcy) fotografie uczestnika, męża/żony oraz wszystkich dzieci. Informacje o wymaganiach technicznych dotyczących zdjęć dostępne są w części pod tytułem Wysłanie zdjęcia cyfrowego. Nie trzeba załączać fotografii żony/męża lub dziecka, jeśli mają obywatelstwo amerykańskie lub status stałego rezydenta, zamieszczenie ich na zgłoszeniu nie spowoduje jednak negatywnych konsekwencji.

Zdjęcia zamieszczane w zgłoszeniu DV muszą spełniać takie same wymogi jak zdjęcia do wizy amerykańskiej. Jeśli fotografie będą nieaktualne, ze śladami jakiejkolwiek manipulacji lub nie będą spełniać podanych niżej wymogów, nie będzie się Pan/i kwalifikować do uzyskania wizy DV. Zamieszczenie fotografii, która była dołączona do zeszłorocznego zgłoszenia spowoduje, że nie będzie się Pan/i kwalifikować do otrzymania wizy DV. Prosimy zapoznać się z informacjami poniżej w części Wysłanie zdjęcia cyfrowego.

9. Adres do korespondencji

imię i nazwisko adresata

pierwsza linia adresu,

druga linia adresu,

miejscowość/miasto,

powiat/województwo,

kod pocztowy

państwo

10. Kraj zamieszkania (obecnie)

11. Numer telefonu (nieobowiązkowy)

12. Adres e-mail – należy podać adres e-mail, do którego uczestnik ma bezpośredni dostęp i będzie miał bezpośredni dostęp także po uzyskaniu informacji o wylosowaniu w maju przyszłego roku. Jeśli zgłoszenie będzie wylosowane i uczestnik odpowie na powiadomienie o wylosowaniu poprzez Sprawdzenie Statusu Uczestnika, Departament Stanu wyśle na adres poczty elektronicznej powiadomienie, że szczegóły dotyczące rozmowy z konsulem są dostępne poprzez Sprawdzenie Statusu Uczestnika. Departament Stanu nigdy nie wysyła na adres e-mail wiadomości o wylosowaniu zgłoszenia w programie DV. Więcej informacji na ten temat znajduje się w Często Zadawanych Pytaniach.

13. Najwyższy stopień wykształcenia uczestnika osiągnięty do tej pory: (1) szkoła podstawowa, (2) szkoła średnia bez dyplomu, (3) szkoła średnia z dyplomem, (4) szkoła zawodowa, (5) kursy uniwersyteckie, (6) stopień lub tytuł uniwersytecki, (7) studia uzupełniające magisterskie (8) tytuł magistra (9) kursy doktoranckie, oraz (10) tytuł doktora nauk. Więcej informacji na temat wymogu dotyczącego wykształcenia znajduje się w Często Zadawanych Pytaniach.

14. Stan cywilny obecnie – (1) panna/kawaler, (2) zamężna/żonaty a mąż/żona nie jest obywatelem amerykańskim ani stałym rezydentem, (3) zamężna/żonaty a mąż/żona jest obywatelem amerykańskim lub stałym rezydentem, (4) rozwiedziona/rozwiedziony, (5) wdowa/wdowiec, (6) w separacji (przeprowadzonej prawnie). Należy podać nazwisko, datę urodzenia, płeć, miejsce urodzenia, kraj urodzenia współmałżonka oraz załączyć jego/jej zdjęcie, spełniające takie same wymogi techniczne jak zdjęcie głównego uczestnika.
Brak informacji o współmałżonku lub wpisanie kogoś, kto nie jest małżonkiem, spowoduje, że zarówno główny uczestnik jak i jego mąż/żona oraz dzieci nie będą kwalifikować się do otrzymania wizy DV. Należy podać dane współmałżonka nawet, jeśli obecnie nie są Państwo razem, chyba że separacja została prawnie orzeczona. Orzeczona prawnie separacja oznacza, że małżonkowie pozostają w formalnym związku, ale na podstawie orzeczenia sądu mieszkają oddzielnie. Jeśli jest Pan/i w uznanej prawnie separacji, wyjazd męża/żony wraz z Panem/Panią na podstawie wiz DV nie będzie możliwy. Nie poniosą Państwo konsekwencji, jeśli umieszczą Państwo w zgłoszeniu dane współmałżonków, z którymi są Państwo w uznanej prawnie separacji. Jeśli separacja nie nastąpiła na podstawie orzeczenia sądu, muszą Państwo podać dane współmałżonka, nawet jeśli planują Państwo rozwód przed ubieganiem się o wizę DV. Brak informacji o współmałżonku spowoduje odmowę wydania wizy.
Jeśli współmałżonek ma amerykańskie obywatelstwo lub status stałego rezydenta, nie należy podawać jego/jej danych w zgłoszeniu. Współmałżonek, który ma obywatelstwo lub status stałego rezydenta USA nie potrzebuje i nie otrzyma wizy. Dlatego też wybierając opcję „zamężna/żonaty, a mąż/żona jest obywatelem lub stałym rezydentem USA”, system nie będzie wymagał podania danych współmałżonka w zgłoszeniu DV. Więcej informacji na temat członków rodziny w Często Zadawanych Pytaniach.

15. Liczba dzieci – należy podać imiona i nazwiska, daty urodzenia, płeć, miejsce urodzenia, kraj urodzenia wszystkich żyjących dzieci w stanie wolnym, które nie ukończyły 21 lat, nawet jeśli nie mieszkają z osobą składającą zgłoszenie i nie zamierzają emigrować wraz z nią do Stanów Zjednoczonych. Należy załączyć fotografię każdego z dzieci, posługując się tymi samymi wskazówkami, które dotyczą załączenia własnego zdjęcia.
W zgłoszeniu należy umieścić:

  •  wszystkie żyjące dzieci biologiczne
  • wszystkie żyjące dzieci adoptowane przez Pana/Panią oraz
  • wszystkich żyjących pasierbów, jeśli pozostają w stanie wolnym i nie ukończyli 21 lat w dniu wysłania zgłoszenia, nawet jeśli małżeństwo z ojcem/matką dziecka zostało prawnie rozwiązane i nawet, jeśli dziecko nie mieszka obecnie z osobą składającą zgłoszenie i nie będzie emigrować.

Dzieci zamężne/żonate oraz dzieci, które ukończyły 21 lat nie kwalifikują się do ubiegania o wizę DV, jednakże Akt o Ochronie Statusu Dziecka, w pewnych ściśle określonych sytuacjach, chroni dzieci przed utratą możliwości ubiegania się o wizę spowodowaną osiągnięciem wieku 21 lat. Jeśli zgłoszenie DV zostało wysłane zanim dziecko w stanie wolnym ukończyło 21 lat, ale ukończy 21 lat przed wydaniem wizy, jest prawdopodobne, że dziecko będzie traktowane dla celów procedury wizowej jakby nie ukończyło jeszcze 21 lat.
Dziecko, które ma obywatelstwo amerykańskie lub status stałego rezydenta, nie potrzebuje i nie otrzyma wizy DV. Wpisanie takich dzieci do zgłoszenia czy też pominięcie ich w zgłoszeniu nie spowoduje żadnych negatywnych konsekwencji dla osoby wysyłającej zgłoszenie.
Jeśli jednak w zgłoszeniu nie będą ujęte wszystkie dzieci, które mają prawo starać się o wizę lub zostanie wpisana osoba, która nie jest dzieckiem wysyłającego zgłoszenie, zarówno główny uczestnik jak i jego mąż/żona oraz dzieci nie będą kwalifikować się do otrzymania wizy DV. Więcej informacji na temat członków rodziny znajduje się w Często Zadawanych Pytaniach.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

WARUNKI KWALIFIKACYJNE

1. Co oznaczają określenia „pochodzić z kraju”, „być przypisanym do kraju”?
„Osoba pochodząca z” zwykle oznacza osobę urodzoną w konkretnym państwie, niezależnie od jej obecnego miejsca zamieszkania lub obywatelstwa. Dla celów imigracyjnych, „osoba pochodząca z” może również oznaczać kogoś, kto może być „przypisany” do kraju innego niż kraj urodzenia zgodnie z Artykułem 202(b) Ustawy o Imigracji i Obywatelstwie (Immigration and Nationality Act).
Ponieważ imigrantów przybywających z danego kraju lub regionu geograficznego dotyczą ograniczenia numeryczne, każdy uczestnik musi być przypisany do konkretnego kraju. Przypisanie oznacza, że będzie się korzystać z puli numerów wizowych dla danego kraju. Kraj pochodzenia normalnie oznacza kraj, w którym uczestnik się urodził. Jednak, uczestnik może wybrać jako własny kraj kwalifikujący do udziału w DV-2022, w którym urodził/a się mąż/żona lub którekolwiek z rodziców, jeśli żadne z rodziców nie urodziło się ani nie mieszkało tam na stałe w chwili urodzenia głównego uczestnika. Są to jedyne trzy możliwości wyboru kraju pochodzenia.
Podanie niewłaściwego kraju pochodzenia lub przypisania do kraju upoważniającego do udziału w DV-2022 (np. poprzez niedostarczenie odpowiedniej dokumentacji) może spowodować, że nie będą się Państwo kwalifikować do otrzymania wizy w ramach DV-2022.

2. Czy osoby urodzone w kraju wykluczonym z DV-2022 mogą mimo to wysłać zgłoszenie?
Istnieją dwa przypadki, które dają możliwość ubiegania się o wizę. Pierwszy, gdy osoba urodzona w kraju wykluczonym z udziału w DV-2022 może zostać „przypisana” do kraju urodzenia
żony/męża. Ponieważ spełnienie warunku kwalifikacyjnego jest uzależnione od męża/żony, główny uczestnik będzie mógł otrzymać wizę DV tylko wtedy, gdy małżonek/małżonka będzie kwalifikować się do ubiegania się o wizę DV i ją otrzyma, a oboje małżonkowie razem wjadą do USA z wizami DV. W podobny sposób małoletnie dziecko może zostać „przypisane” do kraju urodzenia jednego z rodziców.
Drugi, gdy osoba urodzona w kraju wykluczonym z udziału w DV-2022 może zostać „przypisana” do kraju urodzenia jednego z rodziców pod warunkiem, że żadne z rodziców nie urodziło się w kraju urodzenia uczestnika ani nie mieszkało tam na stałe w czasie jego narodzin. Ogólnie mówiąc, nie uważa się za stałych mieszkańców danego kraju osób, które się w nim nie urodziły, ani nie otrzymały jego obywatelstwa, a przebywają na jego terytorium z wizytą, studiują tam tymczasowo, zostały skierowane w celach służbowych lub zawodowych w imieniu firmy lub rządu kraju innego niż kraj urodzenia uczestnika.
Prawo do skorzystania z zasady „przypisania” do innego kraju należy zaznaczyć w pytaniu 6 na formularzu zgłoszeniowym E-DV.
Błędne zaznaczenie kraju pochodzenia lub „kraju przypisania” (m.in. zgłoszenie prawa do „przypisania” do innego kraju, jeśli tego prawa nie można udowodnić) spowoduje, że nie będą się Państwo kwalifikować do otrzymania wizy DV.

3. Dlaczego osoby pochodzące z niektórych krajów nie biorą udziału w programie DV?
Wizy DV mają na celu umożliwienie imigracji osobom z krajów innych niż te o wysokim wskaźniku imigracji do USA. Za kraje o wysokim wskaźniku imigracji prawo uznaje te, z których w ciągu ostatnich pięciu lat przybyło do USA ponad 50 000 imigrantów na podstawie wiz rodzinnych i pracowniczych. Corocznie Amerykański Urząd ds. Obywatelstwa i Imigracji sumuje liczbę imigrantów wjeżdżających do USA z wizą rodzinną lub pracowniczą oraz liczbę osób, które w USA zmieniły status na imigracyjny, by na podstawie danych z ostatnich pięciu lat ustalić listę krajów o wysokim wskaźniku imigracji, wykluczonych z udziału w programie DV w danym roku. Ponieważ kalkulacja jest przeprowadzana corocznie, lista krajów wykluczonych może zmieniać się z roku na rok.

4. Ile wiz DV-2022 będzie przeznaczonych dla osób pochodzących z każdego regionu i kraju uczestniczącego?
Urząd ds. Obywatelstwa i Imigracji USA (USCIS) określa coroczne limity wiz DV przydzielanych poszczególnym regionom zgodnie z zasadą ustaloną w Artykule 203(c) Ustawy o Imigracji i Obywatelstwie (INA). Liczba wiz, które będą wydane osobom pochodzącym z każdego kraju będzie zależeć od ustalonych limitów regionalnych, liczby uczestników z każdego kraju oraz jak wielu spośród wylosowanych będzie kwalifikować się do uzyskania wizy. Nie więcej niż siedem procent ogółu dostępnych wiz może być przeznaczonych dla osób pochodzących z danego kraju.

5. Jakie są wymagania dotyczące wykształcenia i doświadczenia zawodowego?
Obowiązujące prawo i przepisy imigracyjne wymagają, aby każdy uczestnik DV miał co najmniej średnie wykształcenie lub jego odpowiednik, albo dwa lata stażu pracy w ciągu ostatnich pięciu lat w zawodzie, do wykonywania którego niezbędne jest dwuletnie szkolenie lub doświadczenie praktyczne. „Wykształcenie średnie lub jego odpowiednik” definiowane jest jako pomyślne ukończenie dwunastoletniego programu nauki w szkole podstawowej i średniej w USA lub pomyślne ukończenie w innym kraju formalnego programu nauczania szkoły podstawowej i średniej porównywalnego z wykształceniem średnim w USA. Tylko formalny program nauki spełnia ten warunek; kształcenie korespondencyjne lub równoważne świadectwa (takie jak amerykańskie świadectwo G.E.D ukończenia ogólnokształcącej szkoły średniej online) nie są uznawane. Dokumenty potwierdzające wykształcenie lub doświadczenie zawodowe muszą być przedłożone konsulowi w czasie rozmowy wizowej.
Jeśli główny uczestnik DV-2022 nie spełni wymogów wyksztalcenia lub doświadczenia zawodowego, jego zgłoszenie będzie zdyskwalifikowane w dniu rozmowy z konsulem. Wiza nie będzie wydana ani tej osobie, ani członkom jej rodziny.

6. Jakie zawody kwalifikują do wzięcia udziału w programie DV?
Kwalifikacja do uzyskania wizy na podstawie doświadczenia zawodowego będzie dokonana przy wykorzystaniu bazy danych O*Net OnLine Departamentu Pracy Stanów Zjednoczonych. Baza danych O*Net OnLine grupuje doświadczenie zawodowe według pięciu „stref zawodowych”. Z listy wielu zawodów wymienionych na stronie internetowej Departamentu Pracy nie wszystkie kwalifikują do uzyskania wizy w ramach DV-2022. Aby kwalifikować się do uzyskania wizy DV na podstawie doświadczenia zawodowego, uczestnik musi wykazać, że w ciągu ostatnich pięciu lat zdobył dwuletnie doświadczenie w zawodzie, który ma wskaźnik 7 lub wyższy w klasyfikacji Szczególnego Przygotowania Zawodowego (SVP).
Jeśli główny uczestnik nie spełni wymogów wyksztalcenia lub doświadczenia zawodowego, jego zgłoszenie będzie zdyskwalifikowane w dniu rozmowy z konsulem. Wiza nie będzie wydana ani tej osobie, ani członkom jej rodziny.

7. W jaki sposób mogę znaleźć kwalifikujące zawody na stronie O*Net OnLine Departamentu Pracy?
Odwiedzając stronę O*Net OnLine należy postępować według następującej instrukcji:
1. W „Znajdź Zawody” („Find Occupations) wybierz „Rodzinę Zawodów” („Job Family”).
2. Wybierz dziedzinę i kliknij na „GO”.
3. Kliknij na link odnoszący się do konkretnego zawodu.
4. Wyszukaj tytuł „Strefa Zawodów” („Job Zone”), aby poznać numer danej strefy zawodowej oraz wskaźnik szczególnego przygotowania zawodowego w skali SVP (Specific Vocational Preparation). .
Np. wybierz Inżynierowie Lotnictwa (Aerospace Engineers). Na dole strony „Summary Report for Aerospace Engineers, w dziale Strefa Zawodów (Job Zone), znajduje się wybrana strefa Job Zone numer 4, wskaźnik SVP 7.0<8.0. W tym przykładzie, zawód Inżynierowie Lotnictwa kwalifikuje do udziału w programie DV.
Dodatkowe informacje dostępne są na stronie Diversity Visa – List of Occupations

8. Czy jest określony minimalny wiek uczestników programu E-DV?
Minimalny wiek pozwalający wziąć udział w DV-2022 nie jest określony, jednak wymóg posiadania przez głównego uczestnika wykształcenia średniego lub odpowiedniego doświadczenia zawodowego w dniu składania podania wizowego zdyskwalifikuje większość osób poniżej 18 lat.

WYPEŁNIENIE ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W DV-2022

9. Kiedy mogę wysłać zgłoszenie?
Zgłoszenia do DV-2022 będą przyjmowane od południa wschodnioamerykańskiego czasu letniego (EDT) (GMT-4) 7 października 2020 (środa) do południa standardowego czasu wschodnioamerykańskiego (EST) (GMT-5) 10 listopada 2020 (wtorek). Każdego roku miliony osób wysyłają swoje zgłoszenia. Wyznaczenie takiego okresu rejestracji zgłoszeń zapewni, że wylosowane osoby powiadomione zostaną na czas, a uczestnikom i ambasadom/konsulatom USA da czas na przygotowanie i przeprowadzenie procesu wizowego.
Zalecamy, aby wysyłać zgłoszenie na początku okresu rejestracyjnego. Nadmierna ilość zgłoszeń pod koniec tego okresu może spowalniać proces ich rejestracji. Żadne zgłoszenie nie zostanie przyjęte po godzinie 12:00 standardowego czasu wschodnioamerykańskiego (EST) (GMT-5) we wtorek, 10 listopada 2020.

10. Przebywam w Stanach Zjednoczonych. Czy mogę wziąć udział w DV-2022?
Tak, uczestnik może przebywać w USA lub innym kraju. Zgłoszenie może być wysłane z dowolnego miejsca.

11. Czy mogę wysłać tylko jedno zgłoszenie w okresie rejestracji?
Tak, w czasie każdego okresu rejestracyjnego prawo zezwala na wysłanie tylko jednego zgłoszenia przez jedną osobę lub w jej imieniu. Departament Stanu stosuje wysokiej klasy technologie wykrywania wielokrotnych zgłoszeń. Osoby, dla których zostanie wysłane więcej niż jedno zgłoszenie nie będą kwalifikować się do otrzymania wizy DV.

12. Dlaczego do wysłania zgłoszenia potrzebny jest paszport? Czy są wyjątki?
Wymóg posiadania ważnego paszportu zwiększa bezpieczeństwo procesu wizowego DV i pomaga chronić zgłoszenie. Wymóg ten nie dotyczy dzieci lub małżonków głównego uczestnika. Paszport musi być ważny dla celów wyjazdów zagranicznych. Paszporty wewnętrzne, wydawane przez niektóre państwa, nie są ważne dla celów udziału w DV-2022.
Wyjątki od wymogu posiadania ważnego paszportu: Przepisy Departamentu Stanu przewidują trzy wyjątki od wymogu posiadania paszportu. Są to: bezpaństwowcy, osoby pochodzące z krajów komunistycznych, które nie mogą otrzymać paszportu od władz swojego kraju oraz osoby, które uzyskały na to zgodę Sekretarza Bezpieczeństwa Krajowego USA i Sekretarza Stanu USA. Jeśli wybrali Państwo jeden z wyjątków na swoim zgłoszeniu do DV-2022, konieczne będzie uzasadnienie. Wyjątki dotyczą tylko osób, które nie mogą otrzymać paszportu. Jeśli zaznaczyli Państwo jeden z wyjątków z powodu opóźnienia w otrzymaniu paszportu bez względu na to czy jego przyczyny były zależne od Państwa czy nie, nie będą się Państwo kwalifikować do otrzymania wizy DV.
Bezpaństwowcy: Zasadniczo bezpaństwowość jest rzadko spotykana. Jeśli na zgłoszeniu do DV-2022 zaznaczą Państwo ten punkt, konieczne będzie przedstawienie dokumentów potwierdzających, że nie nabyli Państwo obywatelstwa kraju swojego urodzenia zgodnie z prawem obowiązującym w tym kraju ani nie posiadają Państwo innego obywatelstwa.
Osoby pochodzące z krajów komunistycznych: Jeśli na zgłoszeniu do DV-2022 zaznaczą Państwo ten punkt, konieczne będzie przedstawienie dokumentów potwierdzających, że nie mogą Państwo uzyskać paszportu od rządu kraju pochodzenia.
Osoby, które uzyskały indywidualnie zgodę na uchylenie wymogu posiadania paszportu: Jeśli na zgłoszeniu do DV-2022 zaznaczą Państwo ten punkt, konieczne będzie przedstawienie dowodu, że nie mogą Państwo uzyskać paszportu i podanie powodów dotyczących indywidualnego uzyskania zgody, takich jak:
1) Wiza do USA wydana na formularzu DS.-232, ze względu na brak możliwości uzyskania paszportu i ponieważ nadal mają zastosowanie te same powody dla których poprzednio Państwo ubiegali się o zniesienie obowiązku posiadania paszportu;
2) Formularz I-193 zatwierdzony przez Urząd Imigracyjny (USCIS) ze względu na brak możliwości uzyskania paszportu i ponieważ nadal mają zastosowanie te same powody dla których poprzednio Państwo ubiegali się o zniesienie obowiązku posiadania paszportu; lub
3) Dokumenty wykazujące, że przyznano Państwu status uchodźców w kraju innym niż kraj Państwa pochodzenia, ponieważ byli Państwo prześladowani przez rząd kraju pochodzenia, co uniemożliwiło uzyskanie paszportu od tego rządu bez doznania dodatkowych krzywd.
Jeśli w momencie wysyłania zgłoszenia nie spełniają Państwo opisanych powyżej wymogów dotyczących wykształcenia, doświadczenia zawodowego lub ważnego paszportu, powinni Państwo rozważyć rezygnację z wysłania tegoż zgłoszenia. W przypadku odmowy wydania wizy DV, wszelkie opłaty związane z wnioskiem wizowym nie podlegają zwrotowi.

13 Co się stanie, jeśli mój paszport straci ważność lub zgubię go zanim będę ubiegać się o wizę?
Jeśli numer paszportu z dowolnego powodu ulegnie zmianie, przed wyznaczeniem terminu rozmowy wizowej konieczne będzie wyjaśnienie powodów zmiany Centrum Konsularnemu Kentucky (KCC) przy
Departamencie Stanu. Podanie nieprawdziwego, niepełnego czy nieważnego numeru paszportu w zgłoszeniu spowoduje, że nie będą się Państwo kwalifikować do uzyskania wizy DV. Radzimy zrobić czytelną kopię paszportu podanego w zgłoszeniu i zachować ją w bezpiecznym miejscu razem z numerem potwierdzenia wysłania zgłoszenia (patrz pytanie 26). Sama kopia nie jest dowodem podania właściwego numeru paszportu w zgłoszeniu, ale może pomóc w wyjaśnieniu sytuacji. Ostateczną decyzję podejmuje konsul w czasie rozmowy wizowej.

14. Czy małżonkowie mogą złożyć oddzielnie zgłoszenie udziału w DV-2022?
Tak, każde z małżonków może osobno złożyć jedno zgłoszenie udziału w DV-2022, jeśli każde z nich spełnia warunki udziału. Jeśli którekolwiek z nich zostanie wylosowane, drugie będzie uprawnione do statusu pochodnego.

15. Których członków rodziny muszę wymienić w swoim zgłoszeniu?
Mąż/żona: musi być wymieniony/a w zgłoszeniu bez względu na to, czy mieszka z głównym uczestnikiem i czy zamierza emigrować do USA. Współmałżonka należy wpisać nawet, jeśli obecnie nie są Państwo razem, chyba że jest to separacja uznana prawnie. Uznana prawnie separacja oznacza, że małżonkowie pozostają w formalnym związku, ale na podstawie orzeczenia sądu mieszkają oddzielnie. Jeśli jest Pan/i w orzeczonej prawnie separacji, mąż/żona nie będzie mogła wyjechać z Panem/Panią w ramach DV-2022. Jeśli zgodnie z prawem małżonkowie są w separacji, nie ma potrzeby umieszczenia małżonka w zgłoszeniu, wpisanie go/jej nie będzie jednak miało negatywnych konsekwencji. Jeśli separacja nie nastąpiła na podstawie orzeczenia sądu, muszą Państwo podać dane współmałżonka, nawet jeśli planują Państwo rozwód przed ubieganiem się o wizę DV. Brak informacji o współmałżonku lub wpisanie osoby, która nie jest współmałżonkiem spowoduje odmowę wydania wizy DV. Jeśli w chwili wysyłania zgłoszenia pozostaje Pan/i w stanie wolnym, ale planuje wstąpienie w związek małżeński w przyszłości, nie należy wpisywać w zgłoszeniu danych przyszłego małżonka, gdyż będzie to podstawa do odmowy wydania wizy DV. Osoby rozwiedzione oraz wdowy/wdowcy nie muszą wpisywać byłych małżonków.
Jedyne odstępstwo od tego wymogu to sytuacja, gdy współmałżonek ma obywatelstwo amerykańskie lub status stałego rezydenta. W takim przypadku nie należy podawać jego/jej danych na zgłoszeniu. Mężowi/żonie, obywatelowi amerykańskiemu lub stałemu rezydentowi, nie jest potrzebna i nie będzie wydana wiza DV. Dlatego też po wybraniu opcji „zamężna/żonaty, a mąż/żona jest obywatelem amerykańskim lub stałym rezydentem” nie będzie można dodać informacji o mężu/żonie.
Dzieci: w zgłoszeniu elektronicznym muszą być wymienione WSZYSTKIE dzieci poniżej 21 roku życia, będące w stanie wolnym, bez względu na to, czy są to Pana/Pani dzieci biologiczne, pasierbowie (nawet, jeśli małżeństwo z ojcem/matką dziecka zostało rozwiązane przez rozwód), dzieci współmałżonka czy też dzieci formalnie adoptowane zgodnie z prawem Pana/Pani kraju. Należy wymienić w zgłoszeniu elektronicznym wszystkie dzieci, które w dniu wysyłania zgłoszenia nie miały ukończonych 21 lat, nawet, jeśli nie mieszkają już z Panem/Panią lub nie zamierzają emigrować w ramach DV-2022. Nie ma potrzeby zgłaszania dzieci, które już są obywatelami lub stałymi rezydentami USA, choć wpisanie ich nie spowoduje negatywnych konsekwencji.
Rodzice i rodzeństwo nie mogą ubiegać się o wizy DV wraz z głównym uczestnikiem i nie powinni być wpisani na zgłoszeniu.
Umieszczenie na zgłoszeniu członków rodziny nie oznacza, że muszą oni wyjechać razem z Panem/Panią. Jeśli jednak na zgłoszeniu nie będzie wymieniony członek rodziny posiadający prawo do ubiegania się o wizę lub zostanie wpisana osoba, która formalnie nie jest członkiem rodziny, sprawa zostanie zdyskwalifikowana w czasie rozmowy z konsulem i ani Pan/i nie otrzyma wizy, ani żaden członek Pana/Pani rodziny. Dotyczy to osób, które w chwili wysłania zgłoszenia były członkami rodziny, a nie tych, które stały się członkami rodziny później. Mąż i żona mogą wysłać oddzielne zgłoszenie nawet, jeśli są wymienieni na zgłoszeniu współmałżonka, pod warunkiem, że oba zgłoszenia będą zawierać dane wszystkich członków tej rodziny. (Patrz pytanie 14).

16. Czy muszę wysłać zgłoszenie osobiście, czy ktoś inny może to zrobić w moim imieniu?
Zachęcamy do samodzielnego przygotowania i wysłania zgłoszenia, ale może to także zrobić ktoś inny w Pani/Pana imieniu. Tylko jedno zgłoszenie może być wysłane w imieniu jednej osoby bez względu na to, czy uczestnik wysyła swoje zgłoszenie sam, czy też pomaga mu w tym prawnik, przyjaciel lub krewny. Osoba ubiegająca się o wizę DV jest odpowiedzialna za podanie poprawnych i kompletnych informacji. Zgłoszenia nieprawidłowe lub niekompletne mogą być zdyskwalifikowane. Uczestnicy DV-2022 powinni zachować numer potwierdzający wysłanie zgłoszenia, aby móc sprawdzić jego status w systemie Sprawdzenie Statusu Uczestnika na stronie internetowej dvprogram.state.gov. Należy również zachować dostęp do adresu email podanego w zgłoszeniu E-DV.

17. Jestem już zarejestrowany w innej kategorii imigracyjnej. Czy mogę ubiegać się o wizę DV?
Tak.

18. Czy można ściągnąć i zapisać formularz E-DV w edytorze tekstu, np. MS Word i dokończyć go później?
Nie, nie będzie można zapisać zgłoszenia w innym programie, aby potem je wypełnić i wysłać. Zgłoszenie E-DV istnieje tylko w Internecie. Musi być wypełnione i wysłane wyłącznie online.

19. Czy można zapisać formularz online i dokończyć później?
Nie. Zgłoszenie E-DV należy wypełnić i wysłać za jednym razem. Będzie Pan/i miał/a 60 minut od ściągnięcia formularza na wypełnienie go i wysłanie przez stronę internetowa rejestrującą zgłoszenia E-DV. Jeśli minie 60 minut, a pełne zgłoszenie nie zostanie wysłane elektronicznie, wprowadzone informacje nie będą zapisane. System usunie częściowe zgłoszenia, aby nie zostały mylnie zinterpretowane jako duplikat nadesłanego później kompletnego zgłoszenia. Przed rozpoczęciem wypełniania zgłoszenia radzimy zapoznać się z instrukcjami, które wyczerpująco wyjaśniają, jakie informacje są wymagane w zgłoszeniu.

20. Nie mam dostępu do skanera. Czy mogę wysłać zdjęcia do kogoś w USA, żeby je zeskanował, zapisał i przesłał do mnie, abym mógł wykorzystać je w zgłoszeniu?
Tak, jeżeli zdjęcie spełnia wszystkie wymagania podane w instrukcjach i będzie przesłane drogą elektroniczną równocześnie ze zgłoszeniem E-DV. Wysyłając zgłoszenie E-DV należy już mieć plik z zeskanowanym zdjęciem. Zdjęcie nie może być przesłane oddzielnie, poza zgłoszeniem. Całe zgłoszenie (zdjęcie wraz z podaniem) może być przesłane drogą elektroniczną ze Stanów Zjednoczonych lub z zagranicy.

21. Jeśli E-DV system odrzuci mój formularz zgłoszenia, czy będzie można ponownie wysłać zgłoszenie?
Tak, jeżeli wysyłka zgłoszenia będzie zakończona przed południem standardowego czasu wschodnioamerykańskiego (EST) (GMT-5) 10 listopada 2020 (wtorek). Jeśli system odrzuci pierwsze oryginalnie wysłane zgłoszenie, ponowne wysłanie zgłoszenia nie będzie karane. Ze względu jednak na naturę internetu, nie można przewidzieć, ile czasu minie, zanim otrzyma Pan/i wiadomość o odrzuceniu. Może Pan/i próbować przesłać zgłoszenie tyle razy, ile będzie to konieczne, do momentu, gdy kompletne zgłoszenie wpłynie i zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca. Kiedy otrzyma Pan/i wiadomość potwierdzającą, zgłoszenie jest kompletne i NIE należy składać dodatkowych zgłoszeń.

22. Jak szybko po wysłaniu zgłoszenia otrzymam wiadomość potwierdzającą?
Wiadomość potwierdzająca powinna nadejść natychmiast wraz z numerem potwierdzającym, który należy zapisać i zachować. Zważywszy jednak na specyfikę internetu trzeba się liczyć z opóźnieniami. Przycisk „Submit” można nacisnąć tyle razy, ile będzie to konieczne, aż wpłynie kompletne podanie i będzie wysłana wiadomość potwierdzająca. Jednakże po otrzymaniu wiadomości potwierdzającej, nie należy przesyłać ponownie zgłoszenia.

23. Po naciśnięciu przycisku „Submit” nie otrzymałam/otrzymałem numeru potwierdzenia. Jeśli wyślę nowe zgłoszenie, czy zostanę zdyskwalifikowany/a?
Jeśli nie otrzymał/a Pan/i numeru potwierdzającego, to znaczy, że zgłoszenie nie zostało odnotowane. Należy wypełnić nowe zgłoszenie. Nie będzie ono uznane za duplikat. Kiedy otrzyma Pan/i numer potwierdzenia, nie można wysyłać ponownie swojego zgłoszenia.

LOSOWANIE

24. Skąd dowiem się o wylosowaniu?
Posługując się numerem potwierdzenia można będzie sprawdzać status zgłoszenia w systemie Sprawdzenie Statusu Uczestnika (Entrant Status Check) na stronie internetowej dvprogram.state.gov, począwszy od 8 maja 2021 do 30 września 2022. Jedynie poprzez Sprawdzenie Statusu Uczestnika będzie można uzyskać informacje o wylosowaniu, instrukcje dotyczące procedury wizowej oraz poznać datę rozmowy w sprawie wizy imigracyjnej. Aby zapewnić pełne wykorzystanie numerów wizowych, Departament Stanu może skorzystać z funkcji Entrant Status Check, by powiadomić dodatkowo wylosowanych po 8 maja 2021. Ze względu na możliwe nowe informacje należy zachować numer potwierdzenia do 30 września 2022. Strona dvprogram.state.gov jest jedyną autoryzowaną przez Departament Stanu stroną internetową do przesłania elektronicznego zgłoszenia DV oraz Sprawdzenia Statusu Uczestnika.
Departament Stanu NIE skontaktuje się z Panem/Panią, aby powiadomić o wylosowaniu. (patrz poniżej)

25. Jak dowiem się, że nie wylosowano mojego zgłoszenia? Czy będę powiadomiony/a?
Departament Stanu nie powiadomi Pani/Pana bezpośrednio, że zgłoszenie nie zostało wylosowane. Musi Pan/i sprawdzić status swojego zgłoszenia DV-2022 w systemie Sprawdzenie Statusu Uczestnika na stronie internetowej E-DV, począwszy od 8 maja 2021 do 30 września 2022. Numer potwierdzający należy zachować do 30 września 2022. (Informacja o statusie dla uczestników poprzedniego programu DV-2020 jest dostępna online do 30 września 2020).

26. Co zrobić, jeśli zgubię mój numer potwierdzający?
Numer potwierdzający jest niezbędny, aby móc skorzystać z systemu Sprawdzenia Statusu Uczestnika. Dzięki dostępnemu obecnie narzędziu w systemie Sprawdzenie Statusu Uczestnika na stronie internetowej E-DV będzie możliwe wyszukanie numeru przy wykorzystaniu zarejestrowanego adresu Pana/Pani poczty elektronicznej poprzez wpisanie pewnych danych osobowych potwierdzających Pana/Pani tożsamość.
Ambasady i Konsulaty USA oraz Centrum Konsularne Kentucky (KCC) nie mogą sprawdzić czy zgłoszenie zostało wylosowane ani podać Panu/Pani bezpośrednio numeru potwierdzającego (w sposób inny niż poprzez narzędzie wyszukiwania). Departament Stanu NIE ma możliwości udostępnienia listy osób wylosowanych w celu umożliwienia tym osobom kontynuacji procesu wizowego.

27. Czy otrzymam powiadomienie z Departamentu Stanu pocztą elektroniczną lub zwykłą?
Departament Stanu nie będzie wysyłał wylosowanym uczestnikom DV-2022 zawiadomień listownych. Rząd USA nigdy nie zawiadamiał o wylosowaniu pocztą elektroniczną i nie ma planów korzystania z e-maila w tym celu w DV-2022. Osoby wylosowane jedynie otrzymają wiadomość e-mailową zalecającą sprawdzenie danych dotyczących spotkania wizowego po tym, jak odpowiedzą na instrukcje w systemie Sprawdzenia Statusu Uczestnika. Takie e-maile nie będą zawierały konkretnej daty i godziny rozmowy wizowej ani informacji o statusie zgłoszenia. Będą jedynie powiadamiać, że szczegóły można uzyskać poprzez system Sprawdzenie Statusu Uczestnika. Departament Stanu może wysłać e-mail przypominający uczestnikowi o sprawdzeniu statusu sprawy poprzez
system Sprawdzenia Statusu Uczestnika. W wiadomości tej nie będzie jednak informacji o wylosowaniu lub niewylosowaniu zgłoszenia.
Tylko strony internetowe z końcówką domeny „.gov” są oficjalnymi stronami Departamentu Stanu. Wiele pozarządowych stron internetowych (np. używających sufiksów „.com”, „.org” lub „.net”) informuje o imigracji i usługach wizowych. Departament Stanu nie zatwierdza, nie poleca i nie sponsoruje informacji lub materiałów publikowanych na tych stronach.
Niektóre strony internetowe mogą za pomocą e-maila usiłować skłonić czytelników do przesłania pieniędzy lub osobistych danych. Mogą żądać opłat za formularze lub informacje o procedurach imigracyjnych, podczas gdy są one dostępne nieodpłatnie na stronach Departamentu Stanu travel.state.gov lub sekcji konsularnych ambasad USA. Ponadto strony te, usiłując wyłudzić pieniądze, mogą wymagać wpłat w związku z usługami związanymi z DV-2022. Pieniędzy przekazanych oszustom prawdopodobnie nie uda się odzyskać. Nie należy również przekazywać tym stronom swoich danych personalnych, jako że dane te mogą być użyte w celu skradzenia tożsamości.
Wysyłający takie e-maile oszuści mogą podawać się za osoby powiązane z Centrum Konsularnym Kentucky (KCC) lub z Departamentem Stanu. Przypominamy, że Rząd USA nigdy nie zawiadamiał o wylosowaniu za pomocą poczty elektronicznej i nie ma planów korzystania z e-maila w tym celu w DV-2022. Departament Stanu nigdy nie poprosi o przesłanie pieniędzy pocztą lub za pośrednictwem takich instytucji usługowych jak Western Union.

28. Ile osób będzie wylosowanych w DV-2022?
W DV-2022 przeznacza się do wydania 55 000 wiz DV. Ponieważ jednak niektóre z pierwszych 55 000 wylosowanych osób nie będą kwalifikować się do otrzymania wizy lub nie doprowadzą swoich spraw wizowych do końca, liczba osób wylosowanych będzie większa, aby zapewnić wykorzystanie wszystkich dostępnych wiz. Jednocześnie oznacza to, że nie wystarczy wiz dla wszystkich pierwotnie wylosowanych osób.
Odwiedzając stronę E-DV poprzez system Sprawdzenia Statusu Uczestnika każdy może sprawdzić, czy został wylosowany oraz swoją kolejność na liście wylosowanych. Rozmowy wizowe w ramach DV-2022 rozpoczną się w październiku 2021 dla tych wylosowanych, którzy dostarczą całą wymaganą przed rozmową dokumentację i inne informacje zgodnie z otrzymanymi instrukcjami. Osoby wylosowane, które dostarczą wszystkie wymagane informacje zostaną powiadomione w systemie Sprawdzenia Statusu Uczestnika o rozmowie wizowej z urzędnikiem konsularnym w placówce dyplomatycznej na 4 do 6 tygodni przed spotkaniem.
Każdego miesiąca wizy będą wydawane, w zależności od ich dostępności, wszystkim osobom gotowym do ich otrzymania w danym miesiącu. DV-2022 zakończy się wraz z wydaniem wszystkich 55 000 wiz przeznaczonych na dany rok. Cała pula wiz może być wyczerpana przed wrześniem 2022. Wylosowane osoby, które chcą otrzymać wizę musza być gotowe do szybkiego działania w swojej sprawie. Wylosowanie zgłoszenia nie gwarantuje otrzymania wizy. Wylosowanie oznacza, że można ubiegać się o wizę w ramach DV i, jeśli numer wylosowanej sprawy wizowej zakwalifikuje ją do sfinalizowania procesu wizowego, istnieje możliwość uzyskania wizy DV. Będzie wydanych nie więcej niż 55 000 wiz.

29. Jak będą losowani uczestnicy?
Oficjalnym zawiadomieniem o wylosowaniu jest informacja w systemie Sprawdzenia Statusu Uczestnika dostępna od 8 maja 2021 do 30 września 2022 na stronie internetowej E-DV dvprogram.state.gov. Departament nie wysyła wylosowanym osobom zawiadomień pocztą lub e-mailem. Zawiadomienia o wylosowaniu przesłane e-mailem lub pocztą są fałszywe i nie pochodzą z Departamentu Stanu. Korespondencja e-mailowa z Departamentu Stanu będzie jedynie zawierać informację o nowej wiadomości dostępnej w systemie Sprawdzenia Statusu Uczestnika. Departament Stanu nie poprosi nigdy wylosowanego uczestnika o przesłanie pieniędzy pocztą lub za pośrednictwem takich instytucji usługowych jak Western Union.
Departament Stanu przypisze indywidualne numery wszystkim zgłoszeniom z każdego regionu. Po zakończeniu okresu rejestracyjnego odbędzie się komputerowe losowanie wśród wszystkich zgłoszeń nadesłanych z każdego regionu geograficznego. W każdym regionie pierwsze wylosowane zgłoszenie zostanie zarejestrowane jako pierwsza sprawa, drugie zgłoszenie jako druga sprawa itd. W każdym regionie wszystkie zgłoszenia otrzymane w okresie rejestracyjnym będą miały równe szanse wylosowania. O wylosowaniu zgłoszenia uczestnik dowie się przeglądając system Sprawdzenie Statusu Uczestnika, który będzie uruchomiony 8 maja 2021 na stronie internetowej E-DV dvprogram.state.gov. Dla osób wylosowanych, które odpowiedzą na instrukcje przekazane online poprzez Sprawdzenie Statusu Uczestnika, Centrum Konsularne Kentucky (KCC) przygotuje daną sprawę do etapu, w którym wylosowane osoby będą mogły być zawiadomione o wyznaczonym terminie rozmowy wizowej w ambasadzie lub konsulacie USA lub w lokalnym biurze USCIS, jeśli kwalifikują się do zmiany statusu w USA.

30. Jestem już w Stanach Zjednoczonych. Czy będę mógł/mogła zmienić status w biurze USCIS, jeśli moje zgłoszenie zostanie wylosowane?
Tak, można ubiegać się o zmianę statusu w USCIS pod warunkiem, że na podstawie kryteriów określonych w Artykule 245 Ustawy o Imigracji i Obywatelstwie (INA) jest się uprawnionym do ubiegania się o status stałego rezydenta. Należy upewnić się, że rozpatrywanie sprawy w USCIS, jak i rozpatrywanie podań wizowych uprawnionych członków rodziny za granicą, będzie mogło być zakończone przed 30 września 2022, kiedy to wygasa ważność zgłoszeń zarejestrowanych do udziału w DV-2022. Po północy 30 września 2022 wschodnioamerykańskiego czasu letniego (EDT), bez względu na okoliczności, nie będzie można wydać żadnej wizy ani dokonać zmiany statusu w ramach DV-2022.

31. Jeśli moje zgłoszenie będzie wylosowane, jak długo zachowam prawo ubiegania się o wizę DV?
Osoby wylosowane w DV-2022 zachowują prawo do ubiegania się o wydanie wizy jedynie w ciągu roku budżetowego 2022, tj. od 1 października 2021 do 30 września 2022. Zachęcamy wylosowanych uczestników do jak najwcześniejszego ubiegania się o wizę, gdy tylko numer ich wylosowanej sprawy umożliwi im staranie się o wizę.
Wszyscy ubiegający się o wizę uczestnicy, którzy spełniają wymagane kryteria, muszą otrzymać wizy DV lub uregulować swój status w USA przed końcem roku budżetowego. Nie ma możliwości przeniesienia prawa do ubiegania się o wizę na następny rok, jeśli wylosowane osoby nie otrzymają wizy w ciągu roku budżetowego 2022, czyli do 30 września 2022. Również małżonkowie i dzieci, których status jest zależny od zgłoszenia zarejestrowanego w DV-2022 mogą otrzymać wizy w kategorii DV wyłącznie od 1 października 2021 do 30 września 2022. Na cztery do sześciu tygodni przed wyznaczonym dniem spotkania z konsulem osoby ubiegające się o wizę poza granicami Stanów Zjednoczonych otrzymają wiadomość nt. rozmowy wizowej poprzez system Sprawdzenia Statusu Uczestnika na stronie E-DV.

32. Co się stanie z wylosowanym zgłoszeniem, jeśli umrze osoba, która je wysłała?
W przypadku, gdy wylosowana osoba umrze zanim przekroczy granicę Stanów Zjednoczonych, zgłoszenie automatycznie ulega unieważnieniu. Małżonkowie i/lub dzieci tracą prawo do ubiegania się o wizy DV na podstawie tego zgłoszenia. Jeśli wizy zostały wydane członkom rodziny, zostaną unieważnione.

OPŁATY

33. Jaka jest opłata za wysłanie zgłoszenia?
Za złożenie elektronicznego zgłoszenia nie pobiera się żadnych opłat. Uczestnicy wylosowani w DV-2022 muszą jednak wnieść wszystkie wymagane opłaty podczas składania podania wizowego i rozmowy wizowej bezpośrednio w kasie konsularnej Konsulatu lub Ambasady USA. Jeśli osoba wylosowana jest w Stanach Zjednoczonych i ubiega się o zmianę statusu w biurze USCIS, wszystkie
wymagane opłaty wniesie bezpośrednio do USCIS. Szczegółowe informacje nt. opłat DV i za złożenie imigracyjnego podania wizowego będą zawarte w instrukcjach przeznaczonych dla wylosowanych uczestników w systemie Sprawdzenia Statusu Uczestnika na stronie internetowej dvprogram.state.gov.

34. W jaki sposób i gdzie wniosę opłatę DV oraz za wizę imigracyjną, jeśli zostanę wylosowany/a?
Osoby wylosowane otrzymają szczegółowe instrukcje dotyczące procedury ubiegania się o wizę DV poprzez system Sprawdzenia Statusu Uczestnika na stronie internetowej dvprogram.state.gov. Opłaty DV oraz za wizę imigracyjną wylosowani wnoszą osobiście w ambasadzie lub konsulacie USA podczas składania podania o wizę. Kasjer konsularny natychmiast wyda potwierdzenie dokonanej wpłaty. Nie należy do nikogo wysyłać opłat z tytułu udziału w DV-2022 pocztą, za pośrednictwem Western Union lub innych form przekazu pieniężnego, jeśli ubiega się Pan/i o wizę w Ambasadzie lub Konsulacie USA.
Jeśli przebywa Pan/i w USA i zamierza ubiegać się o zmianę statusu w biurze USCIS, instrukcje dostępne poprzez system Sprawdzenia Statusu Uczestnika na stronie internetowej dvprogram.state.gov będą zawierać osobne wskazówki na temat sposobu przesłania opłat DV do banku w USA.

35. Czy osobie, która ubiega się o wizę, lecz jej nie uzyska, należy się zwrot wniesionych opłat?
Nie. Nie ma możliwości zwrotu opłat wizowych. Uczestnicy muszą spełniać wszystkie wymogi podane w tych instrukcjach. Jeśli konsul stwierdzi, że uczestnik programu nie spełnia jego wymogów, lub w świetle amerykańskiego prawa nie kwalifikuje się do wydania wizy z innych powodów, konsul nie może wydać wizy, a uczestnik traci wszystkie wniesione opłaty.

PRZEPISY DOTYCZĄCE ODMOWY WIZY

36. Czy jako uczestnik DV-2022 mogę ubiegać się o zniesienie zakazu wydania wizy do USA? Czy moja prośba będzie traktowana w szczególny sposób?
Uczestnicy DV-2022 podlegają wszystkim przepisom Ustawy o Imigracji i Obywatelstwie (Immigration and Nationality Act). Nie istnieją inne przepisy ani procedury niż przewidziane w tej ustawie określające postępowanie w przypadku złożenia podania o zniesienie zakazu wydania wizy. W niektórych przypadkach uczestnicy DV-2022 mogą korzystać z zasady dotyczącej osób, których członkowie bliskiej rodziny są obywatelami lub stałymi rezydentami Stanów Zjednoczonych. Należy pamiętać jednak, że w związku z ograniczonym czasem wydawania wiz DV-2022 jego uczestnicy mogą mieć trudności ze skorzystaniem z tej możliwości.

RÓŻNE

37. Jeśli otrzymam wizę DV, czy rząd Stanów Zjednoczonych pokryje koszt przelotu, pomoże w znalezieniu mieszkania i pracy, zapewni opiekę medyczną lub inne formy pomocy zanim się usamodzielnię?
Nie. Rząd USA nie oferuje żadnej pomocy na opłacenie kosztów przelotu, znalezienie mieszkania i pracy, ani innych form wsparcia finansowego dla posiadaczy wiz DV. Osoby wylosowane, które będą ubiegać się o wizę DV, zanim ją uzyskają, będą musiały wykazać, że nie będą korzystać z pomocy społecznej w Stanach Zjednoczonych. Osoby wylosowane, które złożą podanie o wizę DV, powinny zapoznać się z informacjami dostępnymi na stronie Departamentu Stanu dotyczącymi zasad udzielania pomocy społecznej oraz jak można wykazać, że nie będzie się z tej pomocy korzystać.

Zdjęcia lub obrazy cyfrowe muszą być
 Kolorowe
 Ostre
 Rozmiar głowy osoby fotografowanej mieści się w przedziale od 1 cala do 1 i 3/8 cala (22 mm i 35 mm) lub
stanowi 50% do 69% całkowitej wysokości obrazu, mierzonej od spodu brody do czubka głowy. 
 Zrobione w ciągu ostatnich 6 miesięcy, pokazujące aktualny wygląd
 Tło za osobą fotografowaną powinno być białe lub w zbliżonym do bieli odcieniu.
 Osoba fotografowana musi patrzeć prosto w obiektyw aparatu
 Neutralny wyraz twarzy i otwarte oczy
 Osoba fotografowana ubrana jest w noszony zwykle strój
 Do zdjęcia nie należy wkładać munduru/uniformu, wyjątek stanowi noszona codziennie odzież religijna
 Osoba fotografowana nie może być w nakryciu głowy zasłaniającym włosy lub linię włosów, chyba ze nakrycie jest noszone codziennie z powodów religijnych, jednak nawet w takim przypadku, cala twarz musi być widoczna a nakrycie głowy nie może rzucać cienia na twarz fotografowanej osoby.
 Słuchawki, urządzenia bezprzewodowe lub podobne nie mogą znaleźć się na zdjęciu
 Fotografowana osoba nie może być w okularach
 Osoby, noszące zwykle aparat słuchowy lub podobne urządzenie, nie musza zdejmować ich do zdjęcia

Zdjęcia skopiowane lub zeskanowane cyfrowo z praw jazdy lub innych oficjalnych dokumentów nie są akceptowane. Ponadto migawki, zdjęcia z czasopism, automatów o niskiej jakości lub telefonów komórkowych oraz fotografie pełnometrażowe są niedopuszczalne.

Zdjęcie cyfrowe musi być załączone jako część zgłoszenia. Zdjęcie cyfrowe musi mieć
 format Joint Photographic Experts Group (JPEG)
 rozmiar pliku równy lub mniejszy niż 240 kilobajtow (240KB)
 kwadratowy współczynnik kształtu (wysokość równa szerokości)
 rozdzielczość 600 x 600 pikseli

W przypadku skanowania już istniejącego zdjęcia, oprócz podanych wyżej, musi ono także spełniać poniższe wymogi:
 2 x 2 cale (51 X 51 mm)
 Skanowanie w rozdzielczości 300 pikseli na cal (12 pikseli na milimetr)

 

Robienie zdjęcia niemowlęciu lub dziecku

Na zdjęciu dziecka nie może być widoczna żadna inna osoba, oczy dziecka musza być otwarte i zwrócone bezpośrednio w obiektyw aparatu.
Wskazówka 1 : Należy położyć dziecko na plecach na białym lub w kolorze zbliżonym do bieli posłaniu. Zapewni to podparcie głowy dziecka i odpowiedni biały kolor tła zdjęcia. Należy upewnić się, ze na twarz dziecka nie pada żaden cień, zwłaszcza w przypadku, gdy robiący zdjęcie stoi nad leżącym dzieckiem.
Wskazówka 2 : Należy przykryć fotelik samochodowy białym materiałem lub w kolorze zbliżonym do bieli i zrobić zdjęcie dziecka siedzącego w foteliku. To także pozwoli zapewnić oparcie dla głowy dziecka.

Udostępnij ten artykuł

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Inne tematy

PROSZĘ O OFERTĘ

Twój numer lub email zostanie wykorzystany tylko i wyłącznie do kontaktu w sprawie przedstawienia oferty.

w celu poprawy użyteczności, Nasza strona wykorzystuje pliki cookies