Regulamin serwisu SALONPODROZY.PL

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.      Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu salonpodrozy.pl

2.      Administratorem serwisu jest Tomasz Marciniec prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Salon Podróży, z siedzibą w Dąbrowie Tarnowskiej przy ulicy Sucharskiego 7, posiadający numer NIP 871-151-21-70 oraz Regon 120002316.

3.      Regulamin określa warunki korzystania z usług Salonu Podróży, formy i sposoby płatności za zamawiane usługi oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

4.      Salon Podróży świadczy usługi w zakresie:

Ponadto z serwisu salonpodrozy.pl można przejść na strony zarządzane przez:

Wakacje.pl z siedzibą w Gdańsku, na której można zarezerwować oferty wyjazdów wakacyjnych

Booking.com z siedzibą w Amsterdamie, na której można dokonać rezerwacji zakwaterowania,

Esky.pl z siedzibą w Katowicach, na której można dokonać rezerwacji biletów lotniczych,

HHD Sp. z o.o. (Interhome) z siedzibą w Warszawie, na której można zarezerwować domy i apartamenty wakacyjne.

5.      Ustne lub pisemne informacje, w tym informacje handlowe, prezentowane ceny, materiały, w tym broszury, foldery i katalogi prezentowane w serwisie salonpodrozy.pl, udostępniane przez Salon Podróży stacjonarnie, prezentowane telefonicznie oraz wysyłane przez Salon Podróży na podany przez klienta adres poczty elektronicznej w trakcie całego procesu prezentowania i rezerwacji imprezy lub usługi turystycznej, a także umieszczone w materiałach reklamowych Salon Podróży, stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i następnych ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny.

6.      Salon Podróży ani organizatorzy turystyczni nie gwarantują że do momentu prawidłowego zakończenia procesu rezerwacji, dostępność imprezy lub usługi turystycznej oraz jej cena nie ulegną zmianie.

7.      Salon Podróży nie jest stroną umowy. Wszystkie umowy zawierane za pośrednictwem Salonu Podróży są realizowane z uwzględnieniem ogólnych warunków świadczenia usług przez konkretnego usługodawcę. Dokument z warunkami jest dostarczany klientowi przed zawarciem umowy.

 

DEFINICJE

Organizator turystyki – przedsiębiorca  turystyczny, który tworzy, oferuje do sprzedaży i realizuje imprezy turystyczne, bezpośrednio lub za pośrednictwem innego przedsiębiorcy turystycznego lub razem z innym przedsiębiorcą turystycznym, lub też przedsiębiorcą turystycznym, który przekazuje dane podróżnego innemu przedsiębiorcy turystycznemu zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. poz. 2361), z którymi Salon Podróży współpracuje jako agent turystyczny.

Agent turystyczny – przedsiębiorca, którego działalność zgodnie z art. 758 i następnymi ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny polega na stałym pośredniczeniu w zawieraniu umów o udział w imprezie turystycznej utworzonych przez Organizatorów turystyki lub pośredniczeniu w zawieraniu umów o usługi turystyczne na rzecz Organizatorów turystyki lub na rzecz dostawców usług turystycznych.

Salon Podróży (pełna nazwa Salon Podróży Tomasz Marciniec) z siedzibą w Dąbrowie Tarnowskiej przy ulicy Sucharskiego 7, posiadający numer NIP 871-151-21-70 oraz Regon 120002316, działa na podstawie umów agencyjnych zawartych z organizatorami turystyki jako agent turystyczny stale pośrednicząc w zawieraniu umów o udział w imprezie turystycznej na rzecz organizatorów turystyki lub jako agent turystyczny stale pośrednicząc w zawieraniu umów o usługi turystyczne na rzecz organizatorów turystyki lub na rzecz dostawców usług turystycznych i innych wymienionych w punkcie 4 Postanowień ogólnych. Best porn site https://noodlemagazine.com – Watch porn.

Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.salonpodrozy.pl, za pośrednictwem którego Salon Podróży świadczy usługi drogą elektroniczną, usługi na odległość poprzez kontakt telefoniczny oraz usługi stacjonarne w siedzibie Salonu Podróży.

Impreza turystyczna – połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji, spełniające warunki, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. poz. 2361).

Klient – osoba, która korzysta z usług Salonu Podróży za pośrednictwem serwisu, kontaktu telefonicznego lub osobistego w siedzibie Salonu Podróży i zamierza zawrzeć lub zawarła umowę o udział w imprezie turystycznej lub umowy o usługę turystyczną na swoją rzecz lub na rzecz innej osoby, a zawarcie tej umowy nie stanowi przedmiotu jej działalności gospodarczej, jak i osoba, na rzecz której umowa została zawarta, a także osoba, której przekazano prawo do korzystania z usług turystycznych objętych uprzednio zawartą umową.

Zamówienie wstępne – wstępna, niewiążąca deklaracja klienta wyrażająca jego zainteresowanie i wolę zawarcia umowy o udział w imprezie turystycznej lub usługę turystyczną lub inną świadczoną przez Salon Podróży.

Umowa – umowa o udział w imprezie turystycznej zawieranej pomiędzy klientem a organizatorem turystyki za pośrednictwem Salonu Podróży lub umowa o usługę turystyczną zawierana pomiędzy klientem a organizatorem Turystyki lub dostawcą usługi turystycznej za pośrednictwem Salonu Podróży.

Warunki uczestnictwa (warunki świadczenia usług) – dokument sporządzony przez organizatora turystyki, dostawcę usług turystycznych lub inny podmiot świadczący usługę dla klienta, zawierający prawa i obowiązki klienta i organizatora turystyki lub dostawcy usługi turystycznej lub innego podmiotu w związku ze świadczeniem tych usług. Warunki uczestnictwa są integralną częścią umowy i są udostępniane klientowi każdorazowo przed podpisaniem umowy.

Usługa turystyczna – a) przewóz pasażerów, b) zakwaterowanie w celach innych, niż pobytowe, które nie jest nieodłącznym elementem przewozu pasażerów, c) wynajem pojazdów samochodowych lub innych pojazdów silnikowych, d) inne usługi świadczone Podróżnym, które nie stanowią integralnej części usług wskazanych w punktach od a) do c);

ZASADY REZERWACJI IMPREZY TURYSTYCZNEJ, USŁUGI TURYSTYCZNEJ LUB INNEJ USŁUGI ZA POŚREDNICTWEM SALONU PODRÓŻY

 

1.      Każdy klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią i stosowania się do postanowień niniejszego regulaminu.

2.      Korzystając z usług świadczonych przez salon Podróży, klient akceptuje warunki określone w niniejszym regulaminie i ponosi odpowiedzialność za podjęte działania wynikające z korzystania z tych usług.

3.      Korzystając z usług Salonu Podróży za pośrednictwem serwisu, w tym w szczególności dokonując zamówień wstępnych, klient wyraża zgodę na przesyłanie mu przez Salon Podróży dokumentów w formie elektronicznej na wskazany przez klienta adres poczty elektronicznej oraz zobowiązuje się do zapoznawania się z ich treścią.

4.      Korzystanie z usług świadczonych przez Salon Podróży przez klienta możliwe jest tylko we własnym imieniu. Jeśli klient czyni to w imieniu lub na rzecz osoby trzeciej, oznacza to, że posiada ważne w świetle prawa pełnomocnictwo do działania w jej imieniu. Za działanie klienta w imieniu lub na rzecz osób trzecich bez ważnego pełnomocnictwa lub z przekroczeniem jego granic klient ponosi pełną odpowiedzialność.

5.      Korzystanie z usług świadczonych przez Salon Podróży przez klienta z użyciem fałszywego nazwiska lub imienia, a także z użyciem cudzego nazwiska lub imienia bez ważnego pełnomocnictwa lub z przekroczeniem jego granic jest niedopuszczalne i naraża klienta na odpowiedzialność cywilną oraz karną.

6.      Klient zobowiązany jest do zapoznania się oraz pozostałych uczestników przed zawarciem umowy o udział w imprezie turystycznej lub umowy o usługę turystyczną lub innej usługi świadczonej przez Salon Podróży z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w dziale Informacje konsularne pod adresem: https://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/ostrzezenia/. Dodatkowo, przed rozpoczęciem imprezy turystycznej klient i uczestnicy mają obowiązek bieżącego zapoznawania się z informacjami dotyczącymi danego kraju w zakresie bezpieczeństwa, zagrożeń oraz konfliktów i innych sytuacji nadzwyczajnych, które dostępne są na wyżej wymienionym oficjalnym serwisie MSZ.

7.      Korzystając z usług świadczonych przez Salon Podróży, a w szczególności dokonując zamówienia wstępnego lub rezerwując imprezę turystyczną, klient potwierdza, iż zapoznał się ze standardowym formularzem informacyjnym oraz informacjami dotyczącymi:

a. głównych właściwości usług turystycznych,

b. przedpłaty w cenie imprezy turystycznej oraz zapłaty całej ceny imprezy turystycznej,

c. ceny imprezy turystycznej wraz z podatkami oraz wszelkimi innymi opłatami i kosztami lub informacją o rodzaju dodatkowych kosztów, którymi klient może zostać obciążony,

d. minimalnej liczby osób wymaganych, aby impreza turystyczna się odbyła,

e. terminu powiadomienia klienta na piśmie o ewentualnym odwołaniu imprezy turystycznej z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń, jeśli jej realizacja jest uzależniona od liczby zgłoszeń,

f. prawa do rozwiązania przez klienta umowy o udział w imprezie turystycznej w każdym momencie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej za stosowną opłatą oraz jej wysokości,

a także z:

g. ogólnymi informacjami o obowiązujących przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych oraz wymaganiach zdrowotnych dotyczących udziału w imprezie turystycznej,

h. nazwą handlową i adresem Organizatora turystyki oraz danymi Salonu Podróży jako agenta turystycznego, a także ich numerami telefonów lub adresami poczty elektronicznej,

i. informacją o ubezpieczeniach obowiązkowych lub dobrowolnym ubezpieczeniu na pokrycie kosztów rozwiązania przez podróżnego umowy o udział w imprezie turystycznej lub kosztów świadczenia pomocy, w tym kosztów powrotu do kraju w razie wypadku, choroby lub śmierci. klient jednocześnie potwierdza, że zapoznał się i akceptuje zapisy niniejszego regulaminu, umowę o udział w imprezie turystycznej, warunki uczestnictwa organizatora turystyki oraz warunki ubezpieczenia.

8.      Klient ponosi odpowiedzialność za zgodność podanych danych osoby, na którą zostało złożone zamówienie wstępne, a także danych osób wskazanych w zamówieniu wstępnym oraz danych osób objętych rezerwacją imprezy turystycznej lub umowy o usługę turystyczną z danymi tych osób w paszporcie albo w dowodzie osobistym – w przypadku podróży na terenie Unii Europejskiej.

9.      Klient i uczestnicy w chwili rozpoczęcia imprezy turystycznej lub usługi turystycznej zobowiązani są posiadać ważne i aktualnie obowiązujące dokumenty upoważniające do przekraczania granic krajów objętych programem imprezy turystycznej lub destynacją usługi turystycznej.

10.  Klient i uczestnicy przed zawarciem umowy o imprezę turystyczną lub umowy o usługę turystyczną zobowiązani są do zapoznania się z informacjami dotyczącymi przepisów paszportowych, wizowych, celnych oraz sanitarnych kraju docelowego, a także zapoznawania się z informacjami dotyczącymi danego kraju w zakresie bezpieczeństwa, zagrożeń oraz konfliktów i innych sytuacji nadzwyczajnych, które dostępne są na oficjalnym serwisie MSZ polakzagranica.msz.gov.pl.

11.  Klient i uczestnicy wyjeżdżający poza obszar Unii Europejskiej zobowiązani są posiadać ważny paszport (minimum 6 miesięcy od daty powrotu do Polski) oraz wizę turystyczną, przy wyjeździe do krajów, w których jest to konieczne. Przy wyjeździe do krajów Unii Europejskiej wymagany jest ważny dowód osobisty (minimum 3 miesiące od daty powrotu do Polski) lub paszport. Powyższy obowiązek posiadania ważnego dokumentu podróży dotyczy również dzieci – bez względu na ich wiek. Data ważności dokumentu nie może upływać przed planowanym zakończeniem podróży. Niektóre państwa wymagają, aby paszport lub dowód osobisty w momencie wjazdu pozostawał ważny przez minimalny wyznaczony przez nie okres czasu. Obywatele innych narodowości niż polska, legitymujący się zagranicznym paszportem lub dowodem osobistym, korzystający z usług Salonu Podróży, zobowiązani są zapoznać się z przepisami wizowymi i paszportowymi kraju docelowego. Zgłaszający udział w imprezie turystycznej zobowiązany jest poinformować Salon Podróży o fakcie posiadania przez danego uczestnika obywatelstwa innego kraju z momentem rozpoczęcia rezerwacji imprezy lub usługi turystycznej. Osoby posiadające oprócz polskiego inne obywatelstwo przy przekraczaniu granicy RP powinny zwrócić szczególną uwagę na wymogi obowiązujące w zakresie dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy. W sytuacji, gdy funkcjonariusz Straży Granicznej w trakcie kontroli granicznej uzyska informację, że podróżny posiada obywatelstwo polskie, a nie ma ważnego polskiego paszportu, czy dowodu osobistego – w zależności od kierunku podróży, funkcjonariusz ma obowiązek nie zezwolić takiej osobie na przekroczenie granicy Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na fakt legitymowania się innym ważnym dokumentem stwierdzającym obywatelstwo innego państwa. Wszelkie niezbędne i szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej MSZ polakzagranica.msz.gov.pl.

12.  Dokumentem uprawniającym do przekroczenia granicy jest paszport, a w niektórych krajach dodatkowo wiza, natomiast do krajów należących do Unii Europejskiej – dowód osobisty lub paszport. Paszport lub dowód osobisty wymagany jest także dla dzieci i niemowląt. Prawo jazdy, legitymacja szkolna bądź akt urodzenia dziecka w żadnym wypadku nie dają mu prawa do przebywania na terenie obcego państwa. Należy sprawdzić ważność swojego paszportu, dowodu osobistego i upewnić się co do konieczności posiadania innych dokumentów, np. wizy, wymaganych przepisami kraju docelowego w zależności od posiadanego obywatelstwa.

13.  Czas oczekiwania na paszport wynosi od miesiąca do 6 tygodni. Czas oczekiwania na paszport tymczasowy wydawany małoletnim wynosi od 3 tygodni do 30 dni. Z uwagi na długi czas oczekiwania na wydanie dokumentów upoważniających do przekroczenia granicy (paszport, dowód osobisty, wiza) prosimy o uwzględnienie tego faktu przy planowaniu podróży za granicę. Dane uczestnika (nazwisko, imię, data urodzenia) wpisane w dokumentach podróży (bilet lotniczy, voucher hotelowy, wiza) muszą być zgodne z danymi w paszporcie lub dowodzie osobistym. Podczas podróży paszport lub dowód osobisty należy mieć zawsze przy sobie, a nie w bagażu głównym. Salon Podróży nie ponosi odpowiedzialności za osoby, które nie zostaną przepuszczone przez granicę z przyczyn niezależnych od Salonu Podróży.

14.  Wyjeżdżający za granicę zobowiązani są do zapoznania się z informacjami nt. aktualnych zagrożeń zdrowotnych, profilaktyki z tym związanej oraz ewentualnych wymaganych szczepień ochronnych lub profilaktyki antymalarycznej. Aktualne informacje znajdują się na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego gis.gov.pl, a także na stronie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) lub Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC). W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem medycyny podróży. Aby uniknąć zakażenia lub zachorowania na chorobę zakaźną w trakcie podróży za granicę oraz w trakcie pobytu w danym kraju, należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach (jak mycie rąk przed posiłkami, mycie owoców i warzyw, a także picie tylko wody pochodzącej z bezpiecznego źródła), których przestrzeganie z pewnością pozwoli na minimalizację ryzyka zachorowania i sprawi, że wyjazd będzie bezpieczny.

REZERWACJA IMPREZY TURYSTYCZNEJ LUB USŁUGI TURYSTYCZNEJ LUB INNEJ USŁUGI ZA POŚREDNICTWEM SALONU PODRÓŻY

1.      Rezerwacja imprezy turystycznej lub usługi turystycznej lub innej usługi za pośrednictwem Salonu Podróży może zostać dokonane przez:

a.      serwis

b.      kontakt telefoniczny

c.      osobistą wizytę w Salonie Podróży

2.      Klient wypełniając zamówienie wstępne lub kontaktując się telefonicznie lub osobiście z Salonem Podróży określa swoje preferencje dotyczące usługi świadczonej przez Salon Podróży. W odpowiedzi otrzymuje wstępną propozycję (lub kilka) wraz z kalkulacją należności za interesującą klienta usługę.

3.      Po potwierdzeniu przez klienta zamiaru zakupu konkretnej imprezy turystycznej, usługi turystycznej lub innej usługi, klient podpisuje umowę lub potwierdzenie jej zawarcia oraz akceptuje warunki uczestnictwa organizatora lub podmiotu świadczącego usługę. Do rezerwacji mają zastosowanie zasady rezerwacji opisane powyżej.

PŁATNOŚĆ

1.      Klient dokonuje płatności za zarezerwowane usługi w następujący sposób:

a.      gotówką lub kartą płatniczą w siedzibie Salonu Podróży,

b.      przelewem na rachunek bankowy Salonu Podróży,

c.      bonem specjalnym wystawionym przez Salon Podróży lub inne podmiot współpracujący z Salonem Podróży (po uprzednim potwierdzeniu możliwości zapłaty takim bonem),

d.      przelewem elektronicznym za pomocą dedykowanego linku płatniczego.

2.      Dedykowany link do płatności elektronicznych to wygenerowane przez Salon Podróży łącze, za pomocą którego klient (po kliknięciu w łącze) zostaje przekierowany do strony logowania banku, w którym posiada rachunek bankowy. Po zalogowaniu się danymi logowania do swojego konta, klient zatwierdza przelew umówionej kwoty.

3.      Operatorem systemu płatności elektronicznych jest SIX Payment Services oraz DotPay.

FORMY ODBIORU I DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW

1.      Dokumenty podróży związane z zakupioną imprezą turystyczną, usługą turystyczna lub inną usługą za pośrednictwem Salonu Podróży (tj. bilety lotnicze, vouchery hotelowe, polisa ubezpieczeniowa itp.) mogą zostać dostarczone klientowi przez Salon Podróży:

a.       drogą elektroniczną na adres email wskazany przez klienta,

b.      osobiście podczas wizyty w Salonie Podróży,

c.       pocztą kurierską na koszt klienta,

d.      mogą oczekiwać na osobisty odbiór przez klienta na lotnisku na min. 2 godziny przed wylotem na stanowisku odpraw organizatora turystyki.

2.      O szczegółach odbioru dokumentów Salon Podróży każdorazowo powiadomi klienta.

WARUNKI ZMIANY LUB ANULOWANIA REZERWACJI, REZYGNACJI Z WYKUPIONEJ USŁUGI PRZEZ KLIENTA

1.      Dokonanie zmian w rezerwacji lub anulowanie rezerwacji, rezygnacja z wykupionej usługi możliwe jest na zasadach opisanych w warunkach świadczenia usług organizatora turystyki (z uwzględnieniem art. 43 i 47 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych) lub podmiotu odpowiedzialnego za wykonanie wykupionej usługi.

2.      W celu dokonania zmiany w rezerwacji lub anulowania rezerwacji, rezygnacji z wykupionej usługi należy wysłać podając nazwisko klienta i numer rezerwacji zlecenie zmiany lub anulowania rezerwacji drogą elektroniczną na adres email biuro@salonpodrozy.pl lub skontaktować się z Salonem Podróży pod numerem telefonu (+48) 14 642 30 54 lub (+48) 605 905 880 lub osobiście w Salonie Podróży.

3.      Dokonując zmiany rezerwacji, klient powinien liczyć się z możliwością wystąpienia kosztów związanych ze zmianą rezerwacji zgodnie z warunkami uczestnictwa organizatora turystyki z uwzględnieniem art. 43 i 47 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Koszty związane ze zmianą lub anulacją innych usług również mogą występować. Salon Podróży informuje klienta każdorazowo o wysokości takich kosztów przed dokonaniem zmiany lub anulacji.

4.      W przypadku anulowania rezerwacji przez klienta zwrot kwoty uiszczonej tytułem ceny za imprezę turystyczną oraz zwrot przez klienta kosztów rezygnacji organizatora następuje na zasadach opisanych w Warunkach uczestnictwa organizatora turystyki, z uwzględnieniem art. 43 i 47 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

5.      W przypadku anulowania innej niż impreza turystyczna usługi, zwrot kwoty uiszczonej przez klienta tytułem tej usługi, termin zwrotu oraz wyliczenie kosztów rezygnacji dokonywane jest w oparciu o warunki świadczenia usługi podmiotu odpowiedzialnego za jej realizację.

6.      Zwrotowi nie podlegają opłaty naliczane przez Salon Podróży za usługę pośrednictwa (jeśli zostały pobrane), a w szczególności:

a.      opłata za wystawienie biletu lotniczego

b.      opłata za wystawienie biletu autokarowego

c.      opłata za pośrednictwo wizowe.

WARUNKI ZMIANY LUB ANULOWANIA REZERWACJI PRZEZ ORGANIZATORA TURYSTYKI LUB INNY PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ WYKUPIONEJ USŁUGI

1.      Zasady zmiany lub anulowania rezerwacji po zawarciu umowy o udział w imprezie turystycznej przez organizatora turystyki zawarte są w ogólnych warunkach uczestnictwa organizatora turystyki, z uwzględnieniem art. 44-46 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

2.      Zasady zmian lub anulowania innych usług zakupionych w Salonie Podróży określają warunki świadczenia usług stosowane przez podmioty odpowiedzialne za te usługi.

3.      Salon Podróży nie ma wpływu na zmiany rezerwacji lub anulowanie takiej rezerwacji po zawarciu umowy o udział w imprezie turystycznej klienta przez organizatora turystyki i nie ponosi za nie odpowiedzialności.

4.      Salon Podróży nie ma też wpływu na zmiany lub anulowanie innej usługi zakupionej za pośrednictwem Salonu Podróży przez podmiot odpowiedzialny za realizację tej usługi i nie ponosi za nie odpowiedzialności.

5.      O wszelkich zmianach w rezerwacjach lub wykupionych usługach, Salon Podróży niezwłocznie poinformuje klienta na jego adres mailowy lub telefon kontaktowy.

6. Zwrotowi nie podlegają opłaty naliczane przez Salon Podróży za usługę pośrednictwa (jeśli zostały pobrane), a w szczególności:

a.      opłata za wystawienie biletu lotniczego

b.      opłata za wystawienie biletu autokarowego

c.      opłata za pośrednictwo wizowe.

OBSŁUGA POSPRZEDAŻOWA

1.      W ramach obsługi posprzedażowej, Salon Podróży przesyła klientowi na wskazany przez niego adres email, wiadomości z przypomnieniem o zbliżającej się imprezie turystycznej lub usłudze turystycznej, a także o dostępnych usługach dodatkowych świadczonych przez podmioty trzecie, w szczególności o możliwości ubezpieczenia dodatkowego, miejscach parkingowych na lotnisku, z którego następuje wylot do miejsca przeznaczenia. W przypadku możliwości rezerwacji atrakcji, w tym wycieczek fakultatywnych, dostępnych w okolicy, w której będzie miała miejsce zarezerwowana impreza turystyczna lub usługa turystyczna, Salon Podróży poinformuje także o dostępności takich atrakcji.

2.      W ramach obsługi posprzedażowej, Salon Podróży przesyła klientowi na wskazany przez niego adres email, wiadomości z przypomnieniem o zbliżającej się imprezie turystycznej lub usłudze turystycznej, a także o dostępnych usługach dodatkowych świadczonych przez podmioty trzecie, w szczególności o możliwości ubezpieczenia dodatkowego, miejscach parkingowych na lotnisku, z którego następuje wylot do miejsca przeznaczenia. W przypadku możliwości rezerwacji atrakcji, w tym wycieczek fakultatywnych, dostępnych w okolicy, w której będzie miała miejsce zarezerwowana impreza turystyczna lub usługa turystyczna, Salon Podróży poinformuje także o dostępności takich atrakcji.

3.      W każdej chwili klient może skontaktować się z Salonem Podróży i uzyskać informacje na temat statusu swojej rezerwacji, dodatkowych informacji o zawartej za pośrednictwem Salonu Podróży umowie o udział w imprezie turystycznej lub umowie o usługę turystyczną lub innej usłudze, a także uzyskać odpowiedzi na inne pytania dotyczące przedmiotu umowy. klient może także kierować bezpośrednio do Salonu Podróży żądania lub skargi związane z realizacją imprezy turystycznej. Salon Podróży niezwłocznie przekazuje wiadomości, żądania lub skargi od klienta do organizatora turystyki lub podmiotu odpowiedzialnego za realizację usługi. Salon Podróży nie świadczy usługi redagowania, poprawiania, tłumaczenia wiadomości, żądań, skarg kierowanych przez klienta.

4.      Do 24 godzin przed wylotem na imprezę turystyczną lub momentem rozpoczęcia korzystania z usługi, klient zobowiązany jest skontaktować się z Salonem Podróży w celu potwierdzenia godzin wyjazdu/wylotu.

REKLAMACJE

1.      Salon Podróży dokłada wszelkich starań aby świadczone usługi były najwyższej jakości. W przypadku niezadowolenia z powodu jakości obsługi obsługi w Salonie Podróży, klient ma prawo do złożenia reklamacji.

2.      Reklamacje związane z jakością obsługi przez Salon Podróży należy składać w formie pisemnej i przesłać na adres siedziby Salonu Podróży lub adres email biuro@salonpodrozy.pl.
Salon Podróży rozpatrzy reklamację i udzieli odpowiedzi w terminie 30 dni od daty otrzymania jej od klienta.

3.      W przypadku, gdy klient nie jest zadowolony z wykonania umowy przez organizatora turystyki, dostawcę usługi turystycznej lub inny podmiot odpowiedzialny za realizację usługi, ma prawo do złożenia reklamacji w zakresie związanym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez organizatora turystyki, dostawcę usługi turystycznej lub inny podmiot na warunkach określonych w warunkach uczestnictwa organizatora turystyki, dostawcy usługi turystycznej lub innego podmiotu.

4.      Reklamacje dotyczące przelotu do/z miejsca docelowego określonego w umowie, opóźnień oraz dotyczące bagażu zniszczonego lub uszkodzonego w czasie przelotu samolotem podlegają warunkom Konwencji warszawskiej z 1929 z późn. zm. i aneksami, rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 261/2004 z 11 lutego 2004 r. (o zasadach odszkodowań i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład lub odwołania lub dużego opóźnienia lotów). klient ma prawo złożyć reklamację do przedstawicielstwa właściwej linii lotniczej, a w przypadku wyczerpania drogi reklamacyjnej – skargę do Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

UBEZPIECZENIA DODATKOWE

1.      Salon Podróży udostępnia klientom za pośrednictwem serwisu oraz podczas kontaktu telefonicznego i osobistego zawarcie umowy nieobowiązkowego, dodatkowego ubezpieczenia podróżnego oraz ubezpieczenia od kosztów rezygnacji. Warunki i szczegóły umów ubezpieczenia są każdorazowo udostępniane klientowi.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.      Administratorem danych osobowych pobranych od klientów na etapie wstępnych zapytań jest Tomasz Marciniec prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Salon Podróży, z siedzibą w Dąbrowie Tarnowskiej przy ulicy Sucharskiego 7, posiadający numer NIP 871-151-21-70 oraz Regon 120002316.

2.      Zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych określone są polityce prywatności dostępnej pod adresem https://salonpodrozy.pl/polityka-prywatnosci/

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.      W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 r. Nr 16 poz. 93, z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. poz. 2361). Ewentualne spory strony będą rozstrzygały polubownie, a w przypadku nieosiągnięcia porozumienia przez sąd powszechny, rzeczowo i miejscowo właściwy według właściwych przepisów prawa.

2.      Korzystając z usług świadczonych przez Salon Podróży klient jednocześnie oświadcza, że wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu są dla niego jasne i zrozumiałe, a także akceptuje je bez zastrzeżeń.

3.      Niniejszy regulamin obowiązuje od 1 czerwca 2020 roku.

PROSZĘ O OFERTĘ

Twój numer lub email zostanie wykorzystany tylko i wyłącznie do kontaktu w sprawie przedstawienia oferty.

w celu poprawy użyteczności, Nasza strona wykorzystuje pliki cookies